Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


1 2 3 Далі


Буковинський державний медичний університет

Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2
+380 (372) 55-37-54
office@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua

Детальніше ...

Рік заснування - 1944. Рівень акредитації - IV. Ліцензія: серія ЛB № 000438 від 20.01.2017. Буковинський державний медичний університет (БДМУ) – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти, включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейської Асоціації Університетів, Великої Хартії університетів, що здійснює фахову підготовку в галузі знань 222 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії.


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Україна, 21018, Вінниця, вул. М. Пирогова, 56
+380 (432) 57-03-60 +380 (432) 67-01-91
admission@vnmu.edu.ua

Детальніше ...

Університет нараховує 60 кафедр, на яких працює компетентний науково-педагогічний персонал: 120 докторів наук, професорів, один академік НАМН України, 17 академіків і сім членів-кореспондентів академій наук, понад 700 кандидатів наук, доцентів. Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян та післядипломної освіти); госпрозрахункові підготовчі курси; центр нових інформаційних технологій; науково-дослідний центр, у складі якого 12 науково-дослідних лабораторій, у т.ч. 8 – ліцензованих, експериментальна клініка (віварій); 46 навчально-тренінгових центрів; 55 клінічних баз кафедр. Підготовка іноземних громадян за напрямами «Медицина» та «Фармація» ліцензована у обсязі 500 осіб на рік.


Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДЗ

Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9
+380 (56) 713-52-57, 713-52-37 +380 (56) 370-96-38, 770-22-58
dsma@dsma.dp.ua
www.dsma.dp.ua

Детальніше ...

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДЗ «ДМА») – центр освіти, науки і культури високорозвиненого промислового регіону, є одним з найстаріших навчальних закладів України. Заснована 15 вересня 1916 року. Статус академії установа надбала 1920 року. За час свого існування ДЗ «ДМА» підготувала понад 50 тисяч лікарів, провізорів і медичних сестер–бакалаврів. Сьогодні ДЗ «ДМА» – один з провідних вищих медичних навчальних закладів України з єдиною безперервною підготовкою фахівців на трьох рівнях: довузівському, вузівському і післядипломному. Ректор академії – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Георгій Вікторович Дзяк.


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Україна, 84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27
+380 (99) 060-36-65
contact@dsmu.edu.ua
www.dsmu.edu.ua

Детальніше ...

Державний вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації. Структура: 7 факультетів, 33 кафедри, науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, медичний коледж. 3000 студентів, 380 лікарів-інтернів, 2700 лікарів-курсантів, 450 науково-педагогічних працівників (60 докторів наук та професорів, 120 кандидатів наук та доцентів, 4 члена-кореспондента НАМН України. Підготовка студентів проводиться за спеціальностями: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Публічне управління та адміністрування (спеціалізація – Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я)». У 2012 році університет підписав договір з Великою хартією європейських університетів (Болонья, Італія). За підсумками зовнішнього аудиту університет сертифікований за міжнародними стандартами якості ІSО - 9001:2008 (вища медична освіта і науково-дослідницька діяльність).


Житомирський інститут медсестринства, КВНЗ

Україна, 10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15
+380 (412) 46-19-81 +380 (412) 43-08-91
zhitomir.nursing@gmail.com
www.zhim.org.ua

Детальніше ...

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович, доктор медичних наук, професор. Інститут проводить підготовку медичних фахівців за спеціальностями: 223 Медсестринство (молодший спеціаліст) за спеціалізаціями: Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа; 221 Стоматологія за спеціалізаціями: Стоматологія, Стоматологія ортопедична; 223 Медсестринство (бакалавр) спеціалізація Сестринська справа, 224 Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр), спеціалізація Лабораторна діагностика, 223 Медсестринство (магістр) за спеціалізацією Сестринська справа. З 2011 року заклад надає освітню послугу у галузі вищої освіти «Підвищення кваліфікації, спеціалізації викладачів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». Форми навчання: денна, за держзамовленням і на контрактній основі.


Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ

Україна, 69096, м. Запоріжжя, бул-р Вінтера, 20
+380 (612) 289-80-82
adminzmapo@gmail.com
www.zmapo.edu.ua

Детальніше ...

ЗМАПО є сучасним центром післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, має вищий – IV рівень, акредитації. В академії працює 181 науково-педагогічний працівник, серед яких чотири – заслужені діячі науки і техніки України, шість – заслужених лікарів України, 40 – докторів наук, 35 – професорів, 69 – доцентів, 116 – кандидатів медичних наук. На 27 кафедрах трьох факультетів академії, відповідно до сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки медичних кадрів впроваджені всі види післядипломної підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей.


Івано-Франківський національний медичний університет, ДВНЗ

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
+380 (342) 22-42-95
ifnmu@ifnmu.edu.ua
www.ifnmu.edu.ua

Детальніше ...

Університет функціонує на засадах державної власності та підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України. На даний час в університеті діє чотири факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), науково-навчальний інститут післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян і медичний коледж. Сьогодні в університеті навчається понад 10 тисяч студентів і слухачів. Післядипломну підготовку лікарів виконують за 30 спеціальностями, передатестаційна підготовка – за 23 лікарськими спеціальностями. Кадровий склад університету: 92 – доктори медичних наук, 453 – кандидати наук. В університеті виконують п’ять державних науково-дослідних тем, 30 ініціативних наукових робіт, низку наукових проектів. В університеті виходять три фахові журнали, внесені ВАК України до переліку фахових видань, в яких науковці університету публікують результати науково-дослідних робіт. Це: «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини» та «Пульс».


Кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
+380 (44) 455-62-92
schoolha@ukr.net
www.academy.gov.ua

Детальніше ...

Спрямування кафедри орієнтовано на підготовку управлінських кадрів сфери охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціальних і галузевих змінах та інноваційних методах управління. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється кафедрою на основі магістерської програми за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я».


Київський медичний університет, ПВНЗ

Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2
+380 (44) 567-29-29 +380 (68) 854-40-31 +380 (50) 337-81-01
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

Детальніше ...

Київський медичний університет – один з найбільших українських приватних ВУЗів, єдиний приватний медичний ВУЗ такого масштабу – в Університеті навчається близько 3200 осіб, серед них 35% – студенти-іноземці із 56 країн світу. Заснований у 1992 році. Підготовку фахівців виконують на медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультетах, наявна післядипломна освіта: інтернатура, магістратура, аспірантура та підготовчі відділення до вступу до ВНЗ для іноземних та українських студентів.


Луганський державний медичний університет, ДЗ

Україна, 93012, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
+380 (6453) 6-17-32 +380 (6453) 7-05-81
canclsmu@ukr.net kanc@lsmu.edu.ua
www.lsmu.edu.ua

Детальніше ...

IV Рівень акредитації. Факультети: медичний; фармацевтичний; іноземних студентів; післядипломної освіти. Кількість викладачів: 167 (з них – 17 доктори наук і 51 кандидат наук, 2 заслужених діячів науки і техніки, 2 заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я). Кількість студентів: Усього: 942 – Денна 642 – Заочна 300 Форми післядипломної підготовки: інтернатура; магістратура; аспірантура; клінічна ординатура; вдосконалення лікарів. Форми навчання: бюджетна, контрактна.


1 2 3 Далі

Comments are closed